Regelsystemet

Färdighetsslag

Tärningspoolen för ett färdighetsslag är i grunden summan av ett egenskapsvärde och ett färdighetsvärde:

 • värdet på den egenskap som handlingen förlitar sig på
 • värdet på den färdighet som driver handlingen

Summan av dessa är det antal tärningar som blir spelarens tärningspool för handlingen. En tärningspool blir aldrig större än 10 tärningar.

Utfallet av ett tärningsslag benämns sedan som partal x valör i fallande ordning och därefter parlösa tärningar. Tärningspoolen ovan med utfallet {1, 5, 5, 5, 8, 8, 9} benämns som {3×5, 2×8, 9, 1}.

Valören på paret avgör kvaliteten på handlingen och partalet visar på ett exceptionellt utförande (särskilt snabbt eller särskilt verkningsfullt, skada i strid exempelvis). Generellt sett trumfar högre partal valören (d.v.s. 3×1 är bättre än 2×10).

Egenskaper & färdigheter

En rollpersons förmåga/effektivitet utgörs av egenskaper och färdigheter, som här värderas mellan 1-5. Färdigheterna representerar kunskap och inlärd teknik medan egenskaperna representerar genetiska förutsättningar som inte handlar om lärande.

Egenskaperna

Egenskaperna tabell

Kroppsliga egenskaper

 • Styrka – Kraft, råstyrka, explosivitet.
 • Fysik – Uthållighet, kroppsbyggnad, muskelmassa, ork, kondition.
 • Smidighet – Snabbhet, kvickhet, flinkhet, fingerfärdighet, vighet, spänstighet, koordination.
 • Perception – Uppfattningsförmåga, uppmärksamhet, medvetenhet om sin omgivning, öga för detaljer.

Själsliga egenskaper

 • Intelligens – Förstånd, slutledningsförmåga, kvicktänkthet, strategisk förmåga.
 • Psyke – Mental motståndskraft, viljestyrka, beslutsamhet, närvaro, smärttröskel, inre lugn.
 • Karisma – Utstrålning, vältalighet, attraktivitet, social förmåga.
 • Andlighet – Konstnärlighet, estetisk förmåga, kreativitet, musikalitet, själslig medvetenhet.

Färdigheterna

Kunskapsfärdigheter

 • Analys – Att analysera och dra slutsatser kring situationer, platser, föremål, m.m..
 • Bildning – Kunskap om seder, historia, folktro samt att läsa och skriva.
 • Läkekonst – Vårda skadade, sjuka och förgiftade. Framställa läkemedel och gift.
 • Skaldekonst – Roa och övertala med kväden, sång, intrumentspel och skådespel.
 • Övertalning – Retorik, ledarskap, köpslå, charma, hota, förhöra, övertyga och att ljuga trovärdigt.

Stridsfärdigheter

 • Idrott – Löpning, simning, klättring, kastvapen, rida m.m..
 • Närkamp – Obeväpnade attacker, fasthållningar och avväpningar samt strid med påk, klubba, hammare och andra tillhyggen.
 • Skytte – Strida med pilbåge, armborst eller slunga.
 • Sköldteknik – Försvara sig med sköld i strid.
 • Vapenteknik – Strid med knivar, dolkar, svärd, yxor och spjut.

Vildmarksfärdigheter

 • Jakt – Spåra, hantera fällor, jaga villebråd för resurser.
 • Orientering – Dra slutsatser om kartan och hitta till olika platser.
 • Smygteknik – Att gömma sig, smyga, använda förklädnad, stjäla och dölja/kamouflera saker.
 • Överlevnad – Överleva i vildmarken, leva på skogens skafferi, fiska och motstå kyla.

Arbetsfärdigheter

 • Gårdshållning – Djurhållning, djurträning, jordbruk, m.m..
 • Handarbete– Framställa vadmal och tillverka skinn- och textilföremål.
 • Smideskonst – Framställa järn och smida vapen, rustningar och andra metallföremål.
 • Träslöjd – Framställa virke och snickra träföremål, hus och båtar.

Strid

Strid i Fornsaga är tänkt att ligga nära den klassiska stridsrunde-modellen men vara relativt snabbt. Initiativturordningen upprättas innan första stridsrundan och gäller sedan för resten av striden. Förflyttning baseras på zoner och tillåter att enkla kartor ritas upp först när striden uppstår.

Skiss till The Saga of Ulvhedin av Dag Frognes

Stridsrundan

Varje stridsrunda har två faser och spelas av alla spelare samtidigt.

Deklaration

Varje spelare berättar (i tur och ordning enligt initiativturordningen) vad hen vill åstadkomma i stridsrundan och slår sedan färdighetsslag för detta för att se huruvida hen får ett lyckat slag eller ej. Den med bäst initiativ deklarerar sist och kan ta de mest välgrundade besluten. De som får lyckade tärningsutfall går vidare till resolverings-fasen.

Resolvering

Rollpersonen med bäst utfall agerar först (d v s enligt utfallsturordningen, som således kan bli helt annorlunda än initiativturordningen). Blir en rollperson skadad innan denne hinner resolvera sin handling förlorar hen en tärning från ett av sina par (och riskerar då misslyckas eller ytterligare glida längre bak i utfallsturordningen). Vapen ökar skada men inte chansen att lyckas, medan rustningar minskar chansen att lyckas för inkommande attacker men reducerar inte skadan. Hälsa är inte fördelat på kroppsdelar utan hälsopoängen gäller för rollpersonen i sin helhet.

Erfarenhetspoäng

Erfarenhetspoängsystemet kretsar kring rollpersonernas personlighet. Spelarna belönas med erfarenhetspoäng när de tar beslut utifrån sin rollpersons personlighetsdrag och låter dessa ta plats i berättelsen. Erfarenhetspoängen omsätts sedan till ökningar av värdena på rollpersonernas egenskaper och färdigheter vid kapitlens slut.

Rollformuläret

Rollformuläret har utformats med två funktioner i åtanke. Dessa har fått rum på varsin sida av A4-arket.

På ena sidan finns rollpersonens personlighetsdrag som alltså fungerar som riktlinjer för gestaltandet av rollpersonen. På denna sida finns också utrymme att bena ut relationer mellan spelarnas rollpersoner och vilka olika berättelsetrådar de utforskar för tillfället. Denna sida har man framför sig större delen av spelmötet.

På andra sidan finns de numeriska regeltekniska värdena. Egenskaper, färdigheter, kapacitetsvärden och utrustning. Denna sida vänder man upp vid färdighetsslag och strider.

Tillvalsregler

Kartsystemet

Vill man ha ett moment av geografiskt utforskande i sin spelvärld behövs ett kartsystem. Modulen erbjuder ett enkelt kartsystem som bygger på hexagoner med olika terrängtyper där spelarna själva bygger upp spelvärlden allt eftersom de rör sig i den.

Resurshanteringssystemet

Fornsaga har ett resurshanteringssystem som kallas säsongsnivån. Vid kapitelskiften ändrar sig årstiderna och tiden spolas fram till nästa säsong. Under den period som spolas förbi ägnar sig rollpersonerna åt vardagliga sysslor som att arbeta på gården och utföra hantverk.